13 มกราคม 2562 รมว.พลังงานลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์

ที่มา: https://www.naewna.com/local/388623

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ โดยมีการติดตามโครงการด้านพลังงานที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสร้างเป็นระบบพาราโบลาโดม ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร โดย พพ. ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 เป็นเงิน 485,800 บาท เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า รวมทั้งศึกษาปรับปรุงรสชาติกาแฟด้วยโดม ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อให้เป็นสมาร์ทโดม ที่สามารถควบคุมด้วยระบบแอปพลิเคชั่น ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้ ทั้งนี้ ผลของการใช้พาราโบลาโดมตลอดทั้งปี สามารถได้ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชนิด Honey Process 6.48 ตัน กาแฟ ชนิด Dry Process 3 ตัน และได้ผลิตภัณฑ์เสริมคือกล้วยตาก 220 กิโลกรัม ซึ่ ขบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์กาแฟและกล้วยตาก ช่วยลดระยะเวลาในการตากแห้งด้วยระบบเดิมได้มากถึง 5 – 10 วัน ได้ผลิตภัณฑ์กาแฟอบแห้งที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ถูกสุขอนามัย ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ได้กาแฟรสชาติใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกาแฟได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ พพ.ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดย พพ.ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท เริ่มจากปี 2549 ขนาดกำลังผลิต 3.5 กิโลวัตต์ ใช้กับอาคารเรียน 2 ชั้น และโครงการขยายกำลังผลิตในปี 2553 อีก 3.5 กิโลวัตต์ ใช้กับอาคารเรียนชั้นอนุบาล อาคารสำนักงานและโรงอาหาร โดยไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ โรงเรียนได้เกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ใช้ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านโทรทัศน์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีไฟฟ้าใช้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์